en hjälpande hand siduvud 5

 

 

 

 

Medling vid brott

 

Din medlare heter Ann-Christin Stålhammar. Hon har utbildat sig på universitetet i Göteborg där Ann-Christin studerade Konfliktkunskap, konflikthantering och dialog förhandling och medling. Ann-Christins kommunikation bygger på Non violent comunication. Humanistisk/ reparativ medling används här som metod i brottsmedling. Se nedan.

 

Målgrupp

Medling kan erbjudas till alla som har blivit drabbade av ett brott och för personer som har begått ett brott.

 

Reparativ/Humanistisk medling

Medling vid brott är ett möte där gärningsmannen och den brottsdrabbade möts tillsammans med medlaren för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Brotts medling bygger på filosofin om reparativ rättvisa (engelska: restorative justice) även kallad Humanistisk medling. Medling ska vara frivilligt för både gärningsman och den brottsdrabbade och ska endast genomföras om det framstår som lämpligt. Gärningsmannen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna. Medling vid brott har förekommit i Sverige sedan slutet av 1980-talet.

 

Förmöten

Medlaren har först separata träffar med gärningsmannen och den som är drabbad av brottet vid ett eller flera tillfällen, så kallade förmöten, för att förbereda parterna inför medlingsmötet. Vid själva medlingsmötet träffas gärningsman, den drabbade och medlare för att diskutera brottshändelsen och följderna av denna. Medlaren ansvarar för att båda parter får lämna sina berättelser och uttrycka sina uppfattningar och upplevelser.

 

Syfte

Målsättningen är inte att parterna ska försonas. Det finns två syften med brottsmedling det ena är att den som är drabbad ska få svar på sina frågor som den har gått och burit på men också få berätta om sin upplevelse av brottet och hur det har påverkat och kanske förändrat dennes liv på ett negativt sätt. Få berätta om alla konsekvenser som brottet har inneburit. Den drabbade kan då läka och gå vidare. Det andra syftet är att gärningsmannen får en annan bild av sitt brott på ett personligt plan. Gärningsmannen har då möjligheter att få nya insikter som kan leda till att personen avhåller sig från att göra fler brott i framtiden. På så sätt vinner båda parter på att få medling.

 

Medlarens roll

Medlaren är opartisk och neutral det vill säga väljer ingens sida. Hon hjälper parterna att kommunicera och lyssna på varandra. Medlaren skapar ett harmoniskt samtals klimat där båda parter få det utrymme de behöver. Det ligger på hennes ansvar att lägga fram ett förslag på struktur på mötet som båda parter ska godkänna. Parterna kan dessutom komma med egna förslag på struktur, som ska godkännas av alla parter.

 

 

 

 

 

© 2008-2013 En hjälpande hand i Sverige

 

en hjälpande hand sidfot